Help on query formulation
Innovations in the preparation of future mathematics teachers. (Inovačné prístupy v príprave budúcich učitel’nov matematiky.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 16. Zborník príspevkov z XI. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0365-4). Prírodovedec 532, 184-190 (2013).
Summary: V článku sa venujeme problematike prípravy budúcich učitel’ov matematiky, zavádzaniu moderných technológii do vyučovanie a aplikácií moderných učebných postupov priamo na vyučovacích hodinách. Ponúkame stručný opis prednášok a cvičení s aktivitami, ktoré majú budúcim učitel’om matematiky pomôct’ k prepojeniu teoretických a praktických znalosti z preberanej problematiky.
Summary: The paper deals with using information technologies in preparation of future mathematics teachers and applications of new teaching/learning procedures. We briefly describe activities for lessons that could help students to obtain a better interconnection between theoretical and practical knowledge in mathematics and its didactics.
Classification: D39 B50 U70
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!