History


Help on query formulation
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 106 total

Creating dynamic slides in spatial geometry using the GeoGebra application. (Ruumigeomeetria dünaamiliste slaidide konstrueerimine GeoGebra programmiga.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 52-58 (2012).
Classification: U70 G40 G80 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
1
Factors determining the teacher’s decision on the use of ICT in teaching mathematics. (Matemaatikaõpetajate ja koolide valmisolekust IKT võimaluste kasutamiseks vastavalt uue õppekava nõudmistele.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 67-71 (2012).
Classification: U50 C70 D40 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
2
High school students’ acquisition of knowledge and skills through web-based collaboration. (Õpilaste teadmiste ja oskuste omandamine veebipõhise ühistöö kaudu.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 43-52 (2012).
Classification: U50 D40 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
3
Two elective courses in high school mathematics. (Kahest gümnaasiumi valikkursusest matemaatikas.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 5-8 (2012).
Classification: U24 B74 E54 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
4
How to measure the height of a tree. (Puu kõrguse mõõtmine.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 96-102 (2012).
Classification: M63 F73 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
5
Students’ reasoning strategies in proportional reasoning problems. (Õpilaste lahendusstrateegiad proportsionaalse mõtlemise ülesannetes.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 23-36 (2012).
Classification: F83 E53 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
6
Computational estimation. (Hinnanguline arvutamine.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 15-22 (2012).
Classification: F33 F43 D53 N23 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
7
Mathematical competence attained at the second stage of school and the teachers’ opinions on the possibilities of improving the competence. (Teises kooliastmes saavutatud matemaatikapädevus ja õpetajate arvamused pädevuse parandamise võimalustest.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 59-66 (2012).
Classification: C33 C43 C44 C34 C29 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
8
The aims of PISA, the national curriculum for primary school and the teachers in mathematics teaching. (PISA, Põhikooli riikliku õppekava ja õpetajate taotlused matemaatikaõpetuses.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 80-86 (2012).
Classification: B72 D32 B22 C29 D62 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
9
Development of proportional reasoning. (Proportsionaalse mõtlemise areng.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 34-39 (2011).
Classification: F43 F83 C33 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
10
Mathematical knowledge of first- and second-grade pupils and its relationship with attention powers and planning skills. (Esimese ja teise klassi õpilaste matemaatikateadmised, nende seos tähelepanu ja planeerimisoskusega.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 80-84 (2011).
Classification: D62 C32 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
11
The typology of textual arithmetic problems in the service of percent problems teaching. (Aritmeetika tekstülesannete tüpoloogia protsentülesannete õpetamise teenistusse.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 11-14 (2011).
Classification: D53 F83 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
12
Using sudokus and sudoku-related puzzles in mathematics teaching at middle school. (Sudokude ja sudokulaadsete mõistatuste kasutamine põhikooli matemaatikaõppes.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 105-114 (2011).
Classification: D43 D53 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
13
Stereometric problems in national mathematics examinations. (Stereomeetriaülesanded matemaatika riigieksamil.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 40-49 (2011).
Classification: D33 D34 G43 G44 D53 D54
14
Proof in Estonian school mathematics. (Tõestamisest koolimatemaatikas.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 58-64 (2011).
Classification: D30 E50 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
15
Historism in mathematics education. (Historism matemaatikaõpetuses.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 15-20 (2011).
Classification: D30 C70 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
16
Estonia in PISA 2009, an international comparative survey of student performance in science, mathematics and reading. (Eesti rahvusvahelises loodusainete, matemaatika ja lugemisoskuse võrdlusuuringus PISA 2009.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 65-73 (2011).
Classification: D23 D63 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
17
Teachers’ opinions on the use of ICT in teaching mathematics. (Õpetajate arvamusi arvutite kasutamisest matemaatikaõppes.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 88-93 (2011).
Classification: C29 D30 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
18
Senior students’ attitude to the national examination in mathematics and to mathematics teaching and learning. (Abiturientide suhtumine matemaatika riigieksamisse ning matemaatika õpetamisse ja õppimisse.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 5-10 (2011).
Classification: C24 B24 D34 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
19
Does a student feel good in a good school? The PISA 2009 data. (Kas heas koolis tunneb õpilane end hästi? PISA 2009 andmed.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 135-143 (2011).
Classification: C23 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
20
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 106 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!