History


Help on query formulation
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 106 total

Creating dynamic slides in spatial geometry using the GeoGebra application. (Ruumigeomeetria dünaamiliste slaidide konstrueerimine GeoGebra programmiga.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 52-58 (2012).
Classification: U70 G40 G80 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
MPG SFX Services
1
Factors determining the teacher’s decision on the use of ICT in teaching mathematics. (Matemaatikaõpetajate ja koolide valmisolekust IKT võimaluste kasutamiseks vastavalt uue õppekava nõudmistele.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 67-71 (2012).
Classification: U50 C70 D40 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
MPG SFX Services
2
High school students’ acquisition of knowledge and skills through web-based collaboration. (Õpilaste teadmiste ja oskuste omandamine veebipõhise ühistöö kaudu.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 43-52 (2012).
Classification: U50 D40 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
MPG SFX Services
3
Two elective courses in high school mathematics. (Kahest gümnaasiumi valikkursusest matemaatikas.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 5-8 (2012).
Classification: U24 B74 E54 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
MPG SFX Services
4
How to measure the height of a tree. (Puu kõrguse mõõtmine.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 96-102 (2012).
Classification: M63 F73 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
MPG SFX Services
5
Students’ reasoning strategies in proportional reasoning problems. (Õpilaste lahendusstrateegiad proportsionaalse mõtlemise ülesannetes.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 23-36 (2012).
Classification: F83 E53 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
MPG SFX Services
6
Computational estimation. (Hinnanguline arvutamine.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 15-22 (2012).
Classification: F33 F43 D53 N23 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
MPG SFX Services
7
Mathematical competence attained at the second stage of school and the teachers’ opinions on the possibilities of improving the competence. (Teises kooliastmes saavutatud matemaatikapädevus ja õpetajate arvamused pädevuse parandamise võimalustest.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 59-66 (2012).
Classification: C33 C43 C44 C34 C29 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
MPG SFX Services
8
The aims of PISA, the national curriculum for primary school and the teachers in mathematics teaching. (PISA, Põhikooli riikliku õppekava ja õpetajate taotlused matemaatikaõpetuses.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 80-86 (2012).
Classification: B72 D32 B22 C29 D62 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
MPG SFX Services
9
Development of proportional reasoning. (Proportsionaalse mõtlemise areng.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 34-39 (2011).
Classification: F43 F83 C33 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
MPG SFX Services
10
Mathematical knowledge of first- and second-grade pupils and its relationship with attention powers and planning skills. (Esimese ja teise klassi õpilaste matemaatikateadmised, nende seos tähelepanu ja planeerimisoskusega.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 80-84 (2011).
Classification: D62 C32 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
MPG SFX Services
11
The typology of textual arithmetic problems in the service of percent problems teaching. (Aritmeetika tekstülesannete tüpoloogia protsentülesannete õpetamise teenistusse.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 11-14 (2011).
Classification: D53 F83 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
MPG SFX Services
12
Using sudokus and sudoku-related puzzles in mathematics teaching at middle school. (Sudokude ja sudokulaadsete mõistatuste kasutamine põhikooli matemaatikaõppes.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 105-114 (2011).
Classification: D43 D53 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
MPG SFX Services
13
Stereometric problems in national mathematics examinations. (Stereomeetriaülesanded matemaatika riigieksamil.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 40-49 (2011).
Classification: D33 D34 G43 G44 D53 D54
MPG SFX Services
14
Proof in Estonian school mathematics. (Tõestamisest koolimatemaatikas.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 58-64 (2011).
Classification: D30 E50 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
MPG SFX Services
15
Historism in mathematics education. (Historism matemaatikaõpetuses.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 15-20 (2011).
Classification: D30 C70 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
MPG SFX Services
16
Estonia in PISA 2009, an international comparative survey of student performance in science, mathematics and reading. (Eesti rahvusvahelises loodusainete, matemaatika ja lugemisoskuse võrdlusuuringus PISA 2009.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 65-73 (2011).
Classification: D23 D63 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
MPG SFX Services
17
Teachers’ opinions on the use of ICT in teaching mathematics. (Õpetajate arvamusi arvutite kasutamisest matemaatikaõppes.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 88-93 (2011).
Classification: C29 D30 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
MPG SFX Services
18
Senior students’ attitude to the national examination in mathematics and to mathematics teaching and learning. (Abiturientide suhtumine matemaatika riigieksamisse ning matemaatika õpetamisse ja õppimisse.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 5-10 (2011).
Classification: C24 B24 D34 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
MPG SFX Services
19
Does a student feel good in a good school? The PISA 2009 data. (Kas heas koolis tunneb õpilane end hästi? PISA 2009 andmed.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 135-143 (2011).
Classification: C23 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
MPG SFX Services
20
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 106 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!