Help on query formulation
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 139 total

Selecting inverse operations by 13-to-15-year-olds transforming algebraic expressions. (Dobieranie operacji odwrotnych przez uczniów w wieku 13-15 lat przy przekształcaniu wyrażeń algebraicznych.) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 28, 185-220 (2005).
Classification: H33 H23 D73
1
Deep ideas of axiomatically defined mathematical structures. (Idee głȩbokie struktur matematycznych określonych aksjomatycznie.) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 28, 275-310 (2005).
Classification: E40 E20 D20 C30
2
A conception of a web of ties between deep ideas and ties between their formal models. (Koncepcja sieci wzajemnych powi\c azań idei głȩbokich i powi\c azań ich modeli formalnych.) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 28, 311-338 (2005).
Classification: E20 E40
3
On a didactical principle formulated by Zofia Krygowska. (O zasadzie właściwego ukierunkowania (rozwiniȩcie myśli Zofii Krygowskiej).) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 28, 155-184 (2005).
Classification: D30 D40
4
Structuring of two-dimensional rectangular arrays by 10-to-13-year-olds. (Strukturyzacja dwuwymiarowego szyku prostok\c atnego przez dzieci w wieku od 10 do 13 lat.) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 28, 221-274 (2005).
Classification: C33 D73
5
Shape and position, a static and dynamic approach to the relation of symmetry (case study). (Kształt i położenie, czyli statyczne i dynamiczne ujȩcie relacji symetrii (studium przypadku).) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 27, 51-91 (2004).
Classification: G53 C33
6
Problems "forcing" as a means with for developing students’ mathematical activities. (Zadania "na wymuszanie" jako środek matematycznej aktywizacji ucz\c acych siȩ.) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 26, 61-80 (2004).
Classification: G40 D50
7
The symbol of fraction and its connection with the understanding of ratio and proportion by 2nd year grammar school students. (Symbol ułamka i jego zwi\c azek z rozumieniem stosunku i proporcji przez uczniów II klasy gimnazjum.) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 27, 5-49 (2004).
Classification: F83 E43 C33
8
The strategies used by gifted students during calculating the areas of the figures given on the grid. (Strategie stosowane przez uzdolnionych uczniów podczas obliczania pól figur na sieci kwadratowej.) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 27, 221-236 (2004).
Classification: F33 C33
9
On the learning of numbers through language. (O poznawaniu liczb poprzez mowȩ.) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 27, 213-220 (2004).
Classification: F21 C31
10
States and actions on states as meaning-based aspects of mathematical concepts. (Stany i działania na stanach jako aspekty znaczeniowe pojȩć matematycznych.) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 27, 169-192 (2004).
Classification: E40 E20 D20
11
Categories of thought in the history of science and in mathematics education. (Kategorie myśli w historii nauki i w dydaktyce matematyki.) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 27, 193-212 (2004).
Classification: E20 D20
12
Meaning-based aspects and structural aspects of mathematical concepts. (Aspekty znaczeniowe i aspekty strukturalne pojȩć matematycznych.) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 27, 151-168 (2004).
Classification: E20 E40 D20 C30
13
The genetic conception of mathematics. (Genetyczna koncepcja matematyki.) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 27, 127-149 (2004).
Classification: E20 D20
14
From the study on the understanding of a mathematical problem. (Z badań nad rozumieniem treści zadania matematycznego.) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 26, 165-178 (2004).
Classification: D50 C30 M50 I30
15
Research on student problem solving using graphing calculator (fragmentary research). (Analiza pracy uczniów z kalkulatorem graficznym podczas rozwi\c azywania zadań (fragment badań).) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 26, 95-118 (2004).
Classification: D33 I23
16
The mathematical maturity. Difficulties and obstacles in using mathematics. (Dojrzałość matematyczna. Trudności i przeszkody w posługiwaniu siȩ matematyk\c a.) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 26, 289-311 (2004).
Classification: D30
17
Forming creativity in mathematics education and the school teacher’s practice. (Kształtowanie twórczości w nauczaniu matematyki a praktyka szkolna i nauczycielska.) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 26, 265-287 (2004).
Classification: D30 B50 D40
18
Mathematical reasoning and computer - analysis of students’ work on a particular mathematical problem (part of preliminary studies). (Prowadzenie rozumowań matematycznych a komputer - analiza pracy uczniów nad rozwi\c azywaniem pewnego zadania (fragment badań wstȩpnych).) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 26, 143-163 (2004).
Classification: D30 C30 D50
19
The role of the computer in the process of solving mathematical problems (results of a research). (Rola komputera w procesie rozwi\c azywania matematycznych zadań.) (Polish)
Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. V, Dydakt. Mat. 26, 119-142 (2004).
Classification: D30 I20
20
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 139 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!