History


Help on query formulation
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 306 total

Animation in mathematics lessons. ({\cyr Mulp1tiplikatsiya na urokakh matematiki}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 4, 57-61 (2014).
Classification: U70 D30 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
1
Visualization of conditions in the problem S5 in the unified state examination and in additional entrance tests in mathematics. ({\cyr Vizualizatsiya usloviya v zadachakh S5 EGE1 i dopolnitelp1nykh vstupitelp1nykh ispytani\u{i} po matematike}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 3, 24-30 (2014).
Classification: U63 D53 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
2
ICT in learning mathematics (from experience). ({\cyr IKT v obuchenii matematike (iz opyta raboty)}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 6, 53-57 (2014).
Classification: U53 U73 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
3
In-depth study of algebra in grade 9. II. ({\cyr Uglublënnoe izuchenie algebry v} IX {\cyr klasse}. II.) (Russian)
Mat. Shk., No. 2, 37-49 (2014).
Classification: U23 H33 H23 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
4
In-depth study of algebra in grade 9. I. ({\cyr Uglublënnoe izuchenie algebry v} IX {\cyr klasse}. I.) (Russian)
Mat. Shk., No. 1, 32-49 (2014).
Classification: U23 I23 H23 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
5
Teaching probability theory in school. III: Basic concepts of elementary probability theory. ({\cyr Prepodavanie teorii veroyatnoste\u{i} v shkole}. III: {\cyr Osnovnye terminy e1lementarno\u{i} teorii veroyatnoste\u{i}}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 4, 34-45 (2014).
Classification: K53 K63 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
6
Teaching probability theory in school. II: Main theorems of elementary probability theory. ({\cyr Prepodavanie teorii veroyatnoste\u{i} v shkole}. II: {\cyr Osnovnye terminy e1lementarno\u{i} teorii veroyatnoste\u{i}}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 3, 55-64 (2014).
Classification: K53 K63 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
7
Typical mistakes in teaching probability theory and statistics. ({\cyr Tipichnye oshibki v prepodavanii teorii veroyatnoste\u{i} i statistiki}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 5, 32-43 (2014).
Classification: K50 K40 D39 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
8
Teaching probability theory in school. I: The subject probability theory. ({\cyr Prepodavanie teorii veroyatnoste\u{i} v shkole}. I: {\cyr Predmet teorii veroyatnoste\u{i}}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 2, 28-37 (2014).
Classification: K50 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
9
Such different problems with modules. ({\cyr Takie raznye zadachi s modulyami}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 1, 18-23 (2014).
Classification: H34 H44 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
10
Method of multiplier replacement in the problems S3 of the unified state examination. ({\cyr Metod zameny mnozhitele\u{i} v zadachakh S3 EGE1 po matematike}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 4, 18-22 (2014).
Classification: H33 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
11
Material for GIA on the topic “inequalities”. ({\cyr Rabochi\u{i} material dlya podgotovki k GIA po teme “neravenstva”}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 2, 20-27 (2014).
Classification: H33 U63 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
12
Proving the formulas for the sum and the difference of arguments for sine and cosine. ({\cyr Dokazatelp1stvo formul sinus i kosinus summy i raznosti argumentov}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 5, 17 (2014).
Classification: G63 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
13
Method of organizing the repetition course on plane geometry in lower secondary school. I. ({\cyr Metodika organizatsii povtoreniya kursa planimetrii v sredne\u{i} shkole}. I.) (Russian)
Mat. Shk., No. 6, 13-20 (2014).
Classification: G43 D43 D33 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
14
Teaching students to pose geometrical problems. ({\cyr Uchim shkolp1nikov sostavlyatp1 geometricheskie zadachi}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 5, 27-31 (2014).
Classification: G43 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
15
From functional dependencies ‒ to extreme value problems. ({\cyr Ot funktsionalp1nykh zavisimoste\u{i} ‒ k e1kstrimalp1nym zadacham}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 4, 28-33 (2014).
Classification: G43 I43 D53 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
16
Problems of integer arithmetics. ({\cyr Zadachi tselochislenno\u{i} arifmetiki}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 3, 17-23 (2014).
Classification: F43 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
17
Geometry tests (grade 8). ({\cyr Testy po geometrii (8 klass)}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 6, 28-33 (2014).
Classification: D63 G43 U23 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
18
Mathematical dictation. Geometry ‒ 7. ({\cyr Matematicheskie diktanty. Geometriya ‒ 7}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 5, 14-16 (2014).
Classification: D63 D43 G13 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
19
On designing tests for examining pupils’ achievement according to the FSES (federal state educational standard). ({\cyr O sostavlenii testovykh zadani\u{i} dlya proverki znani\u{i} uchashchikhsya v sootvetstvii s FGOS}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 3, 48-54 (2014).
Classification: D63 D53 D33 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
20
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 306 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!