History
1
1


Help on query formulation
Different variations of Einstein’s puzzle and their solution using silent written communcation. (Rôzne variácie Einsteinovej logickej hádanky a ich riešenie pomocou neverbálnej písanej komunikácie.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Slovné a konštrukčné úlohy ako prostriedok k rozvoju logického myslenia. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0238-1). Prírodovedec 516, 19-28 (2013).
Summary: Slovné úlohy vytvorené podl’a Einsteinovej logickej hádanky boli odskúšané na študentoch učitel’stva pre primárne vzdelávanie pomocou vyučovacej metódy neverbálna pisaná komunikácia. Táto metóda nám umožňuje sledovat’ logické myslenie študentov počas riešenia úloh. Okrem riešenia daných úloh sú v prispevku uvedené aj názory študentov o použitel’nosti týchto slovných úloh a neverbálnej písanej komunikácie ako vyučovacej metódy na prvom stupni základnej školy.
Summary: Word problems based on Einstein’s logic puzzles were tested on student teachers in primary education using a method called “silent written communication". One can easily see the logical thinking of the students in the solving process. Apart from group solutions, the contribution includes also students’ opinions on the applicability of these word problems and silent written communication as a teaching method in primary school.
Classification: E39 D39 D49 A29 F99
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!