History


Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 14 of 14 total

A survey on attitudes of future primary school teachers to geometry. (Prieskum postojov budúcich učiteľov primárneho vzdelávania ku geometrii.) (Slovak. English summary)
Stud. Sci. Fac. Paedagog. 14, No. 2, 175-178 (2015).
Classification: C29
1
Knowledge of pre-service teachers for primary education in mathematics and their readiness for the practice. (English)
Acta Math. Nitriensia 1, No. 1, 160-167 (2015).
Classification: D39
2
Pupils’ solutions of a geometric problem from a mathematical competition. (English)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 17. Proceedings of the 12th Nitra mathematics conference, Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Constantine The Philosopher University in Nitra, Slovakia, June 19, 2014. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0613-6). Prírodovedec 578, 143-148 (2014).
Classification: D53 G43 D73
3
Construction tasks in the national program for education and Test 9. (Konštrukčné úlohy v štátnom vzdelávacom programe a Testovaní 9.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Slovné a konštrukčné úlohy ako prostriedok k rozvoju logického myslenia. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0238-1). Prírodovedec 516, 90-93 (2013).
Classification: G53 G83 D33
4
Development of geometric conceptions about the Pythagorean theorem. (Rozvoj geometrických predstáv o Pytagorovej vete.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 16. Zborník príspevkov z XI. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0365-4). Prírodovedec 532, 167-172 (2013).
Classification: G40 C30 D40
5
Technical imagination in geometry and its teaching using DGS. (Technická predstavivosť v geometrii a jej výučbe pomocou DGS.) (Slovak. English summary)
Vidermanová, Kitti (ed.) et al., Aktivizujúce prvky vo výučbe matematiky. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0471-2). Prírodovedec 557, 69-73 (2013).
Classification: G40 C30 U70 M50
6
Different possibilities of using pictures in creating mathematical problems. (Rôzne možnosti využitia obrázka pri tvorbe matematických úloh.) (Slovak. English summary)
Vidermanová, Kitti (ed.) et al., Aktivizujúce prvky vo výučbe matematiky. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0471-2). Prírodovedec 557, 38-42 (2013).
Classification: D50 U70
7
Selected chapters of mathematical didactics. (Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky.) (Slovak)
Prírodovedec 548. Nitra: Constantine The Philosopher Univesity in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0438-5). 220~p. (2013).
Classification: D13
8
Tasks related to solid sections in future mathematics teacher education. (úlohy na rezy telies v príprave budúcich učitel’ov matematiky.) (Slovak. English summary)
Vallo, Dušan (ed.) et al., Nové trendy výučby stereometrie v príprave budúcich učitel’ov matematiky. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0047-9). Prírodovedec 492, 52-58 (2012).
Classification: G45 D45 D55 U75
9
Analysis of students’ mistakes in solution of the sections of solids and using of Cabri 3D for their removing. (Analýza žiackych chýb pri konštrukcii rezov telies a možnosti ich odstránenia využitím programu Cabri 3D.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 15. Zborník príspevkov z X. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0135-3). Prírodovedec 515, 179-189 (2012).
Classification: D74 G44 U74
10
Let’s discover the net of a tetrahedron. (Objavujeme siet’ štvorstena.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Zborník vedeckých príspevkov z IX. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-958-7). Prírodovedec 476, 231-236 (2011).
Classification: G40 U60 Reviewer: Ondrej Šedivý (Nitra)
11
The analysis of solutions of selected tasks in a test of the grade 6 pupils at primary school. (Analýza riešenia vybraných úloh v testovaní žiakov 6. ročníka ZŠ.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Zborník vedeckých príspevkov z IX. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-958-7). Prírodovedec 476, 167-174 (2011).
Classification: D72 D73 C42 C43 D52 D53 Reviewer: Lucia Rumanová (Nitra)
12
Parabola in applications and its applets in the software GeoGebra. (Parabola v aplikačných príkladoch a ich aplety v programe GeoGebra.) (Slovak. English summary)
Žilková, Katarína (ed.), Potenciál prostredia IKT v školskej matematike. II. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave (ISBN 978-80-223-2911-8). 75-81 (2010).
Classification: D50 G40 U50
13
Modelling of selected math theorems and knowledge in ICT environments. (Modelovanie vybraných viet a poznatkov školskej matematiky v prostredí IKT.) (Slovak. English summary)
Žilková, Katarína (ed.), Potenciál prostredia IKT v školskej matematike. I. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave (ISBN 978-80-223-2754-1). 72-81 (2009).
Classification: D30 U50 R20
14
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 14 of 14 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!