History


Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 15 of 15 total

On algebra textbooks for grades 7‒9. ({\cyr Ob uchebnikakh algebry dlya 7‒9 klassov}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 4, 22-28 (2013).
Classification: U23 H33 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
1
On new textbooks on algebra and the beginnings of analysis for vocational school. III. (O novykh uchebnikakh po algebra i nachalam analiza dlya profil’noj shkol. III.) (Russian)
Mat. Shk., No. 10, 2-7 (2007).
Classification: U23 D33 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
2
On new textbooks on algebra and the beginnings of analysis for vocational school. II. (O novykh uchebnikakh po algebra i nachalam analiza dlya profil’noj shkol. II.) (Russian)
Mat. Shk., No. 7, 9-16 (2007).
Classification: U23 D33 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
3
The educational media "Algebra and beginning of analysis" for levels X and XI. (Uchebno-metodicheskij komplekt "Algebra i nachala analiza" dlya X-XI klassov.) (Russian)
Mat. Shk., No. 5, 21-26 (2007).
Classification: U24 I14 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
4
On the new textbooks on algebra and precalculus for vocational schools. (O novykh uchebnikakh po algebra i nachalam analiza dlya profil’noj shkoly.) (Russian)
Mat. Shk., No. 6, 7-13 (2007).
Classification: U23 D33 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
5
Rotating cubes. (Vrashchayushchiesya kubiki.) (Russian)
Mat. Shk., No. 5, 52-55 (2005).
Classification: U23 G43 C33
6
Two artillery problems. (Dve zadachi artillerii.) (Russian)
Mat. Shk., No. 4, 6-7 (2005).
Classification: M53 D43
7
On the readiness of pupils for studying stochastics. (O gotovnosti uchashchikhsya k izucheniyu stokhastiki.) (Russian)
Mat. Shk., No. 9, 56-61 (2003).
Classification: D30
8
A tutor for oneself. (Sam sebe repetitor.) (Russian)
Mat. Shk., No. 7, 31-36 (2003).
Classification: F43
9
A tutor for oneself. (Sam sebe repetitor.) (Russian)
Mat. Shk., No. 6, 25-30 (2003).
Classification: D60
10
The analysis of data in textbooks by N.J.Velenkin and others. (Analiz dannykh v uchebnikakh N.Ya. Vilenkina i drugikh.) (Russian)
Mat. Shk., No. 5, 41-48 (2003).
Classification: U20
11
Elements of stochastic in curriculum of VII-IX forms of school. (Ehlementy stokhastiki v kurse matematiki 7-9 klassov osnovnoj shkoly.) (Russian)
Mat. Shk., No. 3, 36-49 (2003).
Classification: K43
12
Recommendations for the performance of mathematical exams in classes of humanistic fields. Rekomendatsii po provedeniyu ekzamena po matematike v klassakh gumanitarnykh napravlenii. Empfehlungen fuer die Durchfuehrung des Mathematikexamens in Klassen mit humanistischer Richtung. (Russian)
Mat. Shk. (1991) (no.1) p. 32-35. CODEN: MTSHA4 [ISSN 0025-5181]
Classification: D63
13
Profile differentiation in mathematical education. Profil’naya differentsiatsiya obucheniya matematike. Profildifferenzierung des Mathematikunterrichts. (Russian)
Mat. Shk. (1990) (no.4) p. 21-27. CODEN: MTSHA4 [ISSN 0025-5181]
Classification: D40 D10 D30 A30 B20
14
An analysis of Japanese textbooks of mathematics for the 1st-6th classes. Analiz yaponskikh uchebnikov po matematike dlya 1-6 klassov. Analyse japanischer Mathematikschulbuecher fuer die Klassen 1 bis 6. (Russian)
Mat. Shk. (1988) v. 54(6) p. 70-74. CODEN: MTSHA4 [ISSN 0025-5181]
Classification: U12 U13
15
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 15 of 15 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!