History


Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 10 of 10 total

Future elementary school teachers and their knowledge of fractions. (Budúci učitelia ‒ elementaristi a ich vedomosti o zlomkoch.) (Slovak. English summary)
Acta Math. Nitriensia 2, No. 1, 27-35 (2016).
Classification: F49 C39 D39
1
Misconceptions of elementary teacher trainees in the identification of plane geometric figure. (Miskoncepcie v identifikácii rovinných geometrických útvarov u budúcich učitel’ov-elementaristov.) (Slovak. English summary)
Stud. Sci. Fac. Paedagog. 15, No. 4, 141-146 (2016).
Classification: D79 G49
2
A curricular framework for developing spatial imagination in pre-primary and primary education. (Kurikulárny rámec rozvíjania priestorovej predstavivosti v predprimárnej a primárnej edukácii.) (Slovak. English summary)
Stud. Sci. Fac. Paedagog. 14, No. 2, 215-219 (2015).
Classification: C40 B70 C30 G20 D30
3
Determinants of primary mathematics education ‒ a national and international context. (English)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 17. Proceedings of the 12th Nitra mathematics conference, Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Constantine The Philosopher University in Nitra, Slovakia, June 19, 2014. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0613-6). Prírodovedec 578, 15-21 (2014).
Classification: B50 D30 D20
4
Construction tasks in primary education and undergraduate elementary teacher training. (Konštrukčné úlohy v primárnom vzdelávaní a v pregraduálnej príprave učitel’ov-elementaristov.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Slovné a konštrukčné úlohy ako prostriedok k rozvoju logického myslenia. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0238-1). Prírodovedec 516, 56-61 (2013).
Classification: G40 G80 D30
5
Geometry and measurement in primary education in Slovakia and the Republic of Ireland. (Geometria a meranie v primárnej edukácii na Slovensku a v Írsku.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 16. Zborník príspevkov z XI. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0365-4). Prírodovedec 532, 179-183 (2013).
Classification: G20 G30 D30
6
A glimpse at the content of mathematical education in primary school in Slovakia from 1989 to the present. (Jeden pohl’ad na obsah matematického vzdelávania v primárnej škole na Slovensku od roku 1989 po súčasnost’.) (Slovak. English summary)
Obz. mat. fyz. inform. 42, No. 2, 19-26 (2013).
Classification: D32 F12 H12 G12 B72 A30
7
Geometry in undergraduate teacher training ‒ primary school. (Geometria v pregraduálnej príprave učitel’ov ‒ elementaristov.) (Slovak. English summary)
Vallo, Dušan (ed.) et al., Nové trendy výučby stereometrie v príprave budúcich učitel’ov matematiky. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0047-9). Prírodovedec 492, 28-35 (2012).
Classification: C70 B50
8
Mathematics examinations for master’s degree studies at the pedagogical faculty PU in Presov ‒ a first look. (Matematika v prijímacom konaní na magisterský stupeň štúdia na Pedagogickej fakulte PU v Prešove ‒ pohl’ad prvý).) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Zborník vedeckých príspevkov z IX. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-958-7). Prírodovedec 476, 187-192 (2011).
Classification: B50 B79 D69 Reviewer: Júlia Záhorská (Nitra)
9
Combinatorics’ a journey to elementary mathematics education. (English)
Ann. Acad. Paedagog. Crac. 16, Stud. Math. 3, 237-243 (2003).
Classification: K22 K23 D42 D43
10
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 10 of 10 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!