History


Help on query formulation
Developing mathematical intuition of preschool children in the context of their readiness to commence school education. (Rozvoj matematickej intuície predškolských detí v kontexte pripravenosti na začiatok školskej dochádzky.) (Slovak. English summary)
Stud. Sci. Fac. Paedagog. 13, No. 1, 163-170 (2014).
Summary: Práca s det’mi v predškolskom veku v oblasti matematického vzdelávania mala by sa zamerat’ predovšetkým na rozvíjanie detského myslenia. Taktiež by mala zahŕňat’ posilnenie ich pocitu sebadôvery a schopnosti prekonávat’ prekážky, vydržat’ dlhšie trvajúce napätie, budovanie pocitu vlastnej hodnoty a viery vo vlastný potenciál. Úspech v matematike ‒ do značnej miery ‒ závisí na týchto nematematických schopnostiach. Ciel’om príspevku je poukázat’ na význam rozvoja matematickej intuície u deti predškolského veku, ktoré už majú začat’ svoju pravidelnú školskú dochádzku.
Summary: Work with preschool children in the area of mathematical education should primarily concentrate on developing children’s operation reasoning. It also ought to include strengthening their sense of self-reliance and the skill of overcoming difficulties, withstanding longer-lasting tensions, building the sense of self-worth and belief in their own potential. Success in mathematics ‒ to a large extent ‒ depends on these non-mathematical competences. The aim of the paper is to show the significance of the development of mathematical intuition in preschool children who are to begin their regular school education.
Classification: C21 C31
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!