History


Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 9 of 9 total

On algebra textbooks for grades 7‒9. ({\cyr Ob uchebnikakh algebry dlya 7‒9 klassov}.) (Russian)
Mat. Shk., No. 4, 22-28 (2013).
Classification: U23 H33 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
1
On new textbooks on algebra and the beginnings of analysis for vocational school. III. (O novykh uchebnikakh po algebra i nachalam analiza dlya profil’noj shkol. III.) (Russian)
Mat. Shk., No. 10, 2-7 (2007).
Classification: U23 D33 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
2
On new textbooks on algebra and the beginnings of analysis for vocational school. II. (O novykh uchebnikakh po algebra i nachalam analiza dlya profil’noj shkol. II.) (Russian)
Mat. Shk., No. 7, 9-16 (2007).
Classification: U23 D33 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
3
The educational media "Algebra and beginning of analysis" for levels X and XI. (Uchebno-metodicheskij komplekt "Algebra i nachala analiza" dlya X-XI klassov.) (Russian)
Mat. Shk., No. 5, 21-26 (2007).
Classification: U24 I14 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
4
On the new textbooks on algebra and precalculus for vocational schools. (O novykh uchebnikakh po algebra i nachalam analiza dlya profil’noj shkoly.) (Russian)
Mat. Shk., No. 6, 7-13 (2007).
Classification: U23 D33 Reviewer: Elena Glukhova (Moskva)
5
Studying algebra and the beginnings of calculus in grades X-XI of general education school. (Ob izuchenii algebry i nachal analiza v X-XI klassakh obshcheobrazovatel’noj shkoly.) (Russian)
Mat. Shk., No. 7, 2-16 (2001).
Classification: U24
6
Elements of stochastic in curriculum of VII-IX forms of school. (Ehlementy stokhastiki v kurse matematiki 7-9 klassov osnovnoj shkoly.) (Russian)
Mat. Shk., No. 3, 36-49 (2003).
Classification: K43
7
Recommendations for the performance of mathematical exams in classes of humanistic fields. Rekomendatsii po provedeniyu ekzamena po matematike v klassakh gumanitarnykh napravlenii. Empfehlungen fuer die Durchfuehrung des Mathematikexamens in Klassen mit humanistischer Richtung. (Russian)
Mat. Shk. (1991) (no.1) p. 32-35. CODEN: MTSHA4 [ISSN 0025-5181]
Classification: D63
8
Profile differentiation in mathematical education. Profil’naya differentsiatsiya obucheniya matematike. Profildifferenzierung des Mathematikunterrichts. (Russian)
Mat. Shk. (1990) (no.4) p. 21-27. CODEN: MTSHA4 [ISSN 0025-5181]
Classification: D40 D10 D30 A30 B20
9
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 9 of 9 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!