History


Help on query formulation

Result 21 to 40 of 44 total

Tasks related to solid sections in future mathematics teacher education. (úlohy na rezy telies v príprave budúcich učitel’ov matematiky.) (Slovak. English summary)
Vallo, Dušan (ed.) et al., Nové trendy výučby stereometrie v príprave budúcich učitel’ov matematiky. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0047-9). Prírodovedec 492, 52-58 (2012).
Classification: G45 D45 D55 U75
21
Demonstration of determining the set of loci of points in space. (Ukážka určenia množiny všetkých bodov danej vlastnosti v priestore.) (Slovak. English summary)
Vallo, Dušan (ed.) et al., Nové trendy výučby stereometrie v príprave budúcich učitel’ov matematiky. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0047-9). Prírodovedec 492, 1-5 (2012).
Classification: G44
22
Nets of cubes ‒ what kind and how much? (Siete kocky ‒ aké a kol’ko?) (Slovak. English summary)
Vallo, Dušan (ed.) et al., Nové trendy výučby stereometrie v príprave budúcich učitel’ov matematiky. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0047-9). Prírodovedec 492, 6-13 (2012).
Classification: G13 G43 D43 D53
23
Visualization in math teaching ‒ the concept of percentages. (Vizualizácia vo výučbe matematiky ‒ koncept percentuálneho počtu.) (English. Slovak summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 15. Zborník príspevkov z X. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0135-3). Prírodovedec 515, 173-178 (2012).
Classification: F84 U74 D44
24
New trends in stereometry teaching in the education of future mathematics teachers. (Nové trendy výučby stereometrie v príprave budúcich učitel’ov matematiky.) (Slovak. English summaries)
Prírodovedec 492. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0047-9). 82~p. (2012).
Classification: A60
25
Acta Mathematica 15. Proceedings of the 10th Nitra mathematics conference, Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Constantine The Philosopher University in Nitra, Slovakia, September 13, 2012. (Acta Mathematica 15. Zborník príspevkov z X. nitrianskej matematickej konferencie.) (Slovak, Czech, English. English summary)
Prírodovedec 515. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0135-3). 210~p. (2012).
Classification: A60
26
Geometry III. (Geometria III.) (Slovak)
Prírodovedec 449. Nitra: Constantine The Philosopher Univesity in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 987-80-8094-894-8). 158~p. (2011).
Classification: G10
27
Transversal lines parallel to the trapezoid base. (Priečky rovnobežné so základňou lichobežníka.) (Slovak)
Mat. Fyz. Inform. 20, No. 6, 321-328 (2011).
Classification: G40
28
Let’s discover the net of a tetrahedron. (Objavujeme siet’ štvorstena.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Zborník vedeckých príspevkov z IX. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-958-7). Prírodovedec 476, 231-236 (2011).
Classification: G40 U60 Reviewer: Ondrej Šedivý (Nitra)
29
Constructive tasks and their solution related to the definition of ellipses. (Konštrukčné úlohy a ich riešenie v závislosti od definovania elipsy.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Zborník vedeckých príspevkov z IX. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-958-7). Prírodovedec 476, 29-40 (2011).
Classification: G40 G85 Reviewer: Lucia Rumanová (Nitra)
30
Acta Mathematica 14. The proceedings of the 9th Nitra mathematical conference, Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Constantine The Philosopher University in Nitra, Slovakia, September 22‒23, 2011. (Zborník vedeckých príspevkov z IX. nitrianskej matematickej konferencie.) (Slovak, Czech, English)
Prírodovedec 476. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-958-7). 276~p. (2011).
Classification: A60
31
Parabola in applications and its applets in the software GeoGebra. (Parabola v aplikačných príkladoch a ich aplety v programe GeoGebra.) (Slovak. English summary)
Žilková, Katarína (ed.), Potenciál prostredia IKT v školskej matematike. II. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave (ISBN 978-80-223-2911-8). 75-81 (2010).
Classification: D50 G40 U50
32
Introduction to non-Euclidean geometry. Lobachevsky planimetry. (Základy neeuklidovskej geometrie. Lobačevského planimetria.) (Slovak)
Prírodovedec 431. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-803-0). 97~p. (2010).
Classification: G90
33
Geometry ‒ selected topics. Isometries and similarities. (Geometria ‒ vybrané kapitoly. Zhodné a podobné zobrazenia.) (Slovak)
Prírodovedec 376. Nitra: Constantine The Philosopher Univesity in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 987-80-8094-567-1). 108~p. (2009).
Classification: G15
34
Various methods of solving some problems. (Rozne metódy riešenia jednej úlohy.) (Slovak)
Mat. Fyz. Inform. 18, No. 7, 396-407 (2009).
Classification: G20
35
Modelling of selected math theorems and knowledge in ICT environments. (Modelovanie vybraných viet a poznatkov školskej matematiky v prostredí IKT.) (Slovak. English summary)
Žilková, Katarína (ed.), Potenciál prostredia IKT v školskej matematike. I. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave (ISBN 978-80-223-2754-1). 72-81 (2009).
Classification: D30 U50 R20
36
The ratio of hypervolumes of specific simplices in affine space. (Pomer hyperobjemov špecifických simplexov afinného priestoru.) (Slovak. English summary)
Obz. mat. fyz. inform. 37, No. 1, 23-29 (2008).
Classification: G35 G45
37
Stereometry. The Art of consideration and imagination of the space. (Stereometria. Umenie vidiet’ a predstavovat’ si priestor.) (Slovak)
Prírodovedec 271. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-180-2). 106~p. (2007).
Classification: G40
38
Note about the ratio hypervolume of simplices in the affine space $A_n$. (Poznámka o pomere hyperobjemov simplexov afinného priestoru $A_n$.) (Slovak. English summary)
Obz. mat. fyz. inform. 35, No. 3, 5-16 (2006).
Classification: G35 G45 H65
39
Mathematics for chemists. Worksheets from selected chapters. (Matematika pre chemikov. Pracovné listy z vybraných kapitol.) (Slovak)
Prírodovedec 223. Nitra: Constantine The Philosopher Univesity in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 80-8094-049-5). 126~p. (2006).
Classification: H15 I15 G15 M65
40

Result 21 to 40 of 44 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!