History


Help on query formulation
Modern methods of teaching mathematics in the preparation of future teachers. (Moderní metody výuky matematiky v přípravě budoucích učitelů.) (Czech. English summary)
Stud. Sci. Fac. Paedagog. 14, No. 2, 200-204 (2015).
Summary: Příspěvek se zabývá moderními metodami ve výuce matematiky. Informuje o možnostech využití různých vzdělávacích portálů a moderních informačních technologií ve výuce. Je zde kladen důraz na vlastní tvořivou činnost učitele. Ilustruje ukázku dvou didaktických her jako jedné z metod výuky v primární škole a využití interaktivní tabule pro aktivizaci žáků k rozvoji kombinatorického myšlení.
Summary: The paper deals with modern methods in teaching mathematics. It informs about the possibilities of using various educational portals and modern information technology in teaching. The teacher’s own creative activity is emphasized. An example of two educational games as one of the method of teaching in primary school and the use of an interactive board for stimulating pupils’ development of combinatorial thinking are illustrated.
Classification: U70 D39
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!