History


Help on query formulation
Discovering with Cabri. (Objevujeme s Cabri.) (Czech. English summary)
Stud. Sci. Fac. Paedagog. 14, No. 2, 150-154 (2015).
Summary: Badatelsky orientované vyučování je v poslední době velmi silně se rozvíjející směr a pozadu nezůstává ani výuka matematiky na 1. st ZŠ. Velmi vhodnou oblastí matematiky pro samostatné bádání a objevování žáky je geometrie, která přímo vybízí zadávat úlohy badatelsky orientované. Situaci ješté umocňuje potenciál softwary dynamických geometrií, které jsou obzvláště vhodné pro bádání a experimentování.
Summary: Inquiry-based education has recently been a strongly developing direction and primary school mathematics does not fall behind. Geometry is a very suitable area of mathematics for independent inquiry and pupils’ discovery which invites you to enter inquiry-oriented problems. The situation is enhanced by the potential of dynamic geometry software that is especially suitable for inquiry and experimentation.
Classification: U70 G40
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!