History


Help on query formulation
Probabilistic models. (Pravděpodobnostní modely.) (Czech. English summary)
Stud. Sci. Fac. Paedagog. 14, No. 2, 155-159 (2015).
Summary: Příspěvek je věnován matematické přípravě budoucích učitelů 1. stupně základní školy. Obsahuje tři zajímavé úlohy, které jsou nazvány: Št’astná sedmička, jedna z Penneyových her a Jak zvýšit prodej čokolády? Při jejich řešení je nastíněn empirický i teoretický přístup. Z hodnocení maturit a matematických soutěži vyplývá, že stochastickým problémům není na základních a středních školách věnována dostatečná pozornost a proto je nutné toto téma do výuky pravidelně zařazovat a to již od 1. stupně základní školy.
Summary: The article focuses on the mathematics training of future teachers of the 1st level of basic school. It contains several interesting problems: The Happy Seven, The Game of Penney and How to increase sales of chocolates? Resolving them is outlined empirically and using theoretical approaches. The evaluation of leaving exams and mathematics competitions shows that it is not paid sufficient attention to stochastic problems in primary and secondary schools and therefore it is necessary regularly include this topic to teaching.
Classification: K50 K40
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!