History


Help on query formulation
Displaying data and the development of functional thinking in pre-primary and primary mathematics education. (Zobrazovanie údajov a rozvoj funkčného myslenia v predprimárnej a primárnej matematickej edukácii.) (Slovak. English summary)
Stud. Sci. Fac. Paedagog. 14, No. 2, 227-231 (2015).
Summary: Práca s údajmi, ich zhromažd’ovanie, zaznamenávanie a interpretácia sú súčast’ou požadovaného matematického kurikula pre primárny stupeň edukácie. Z údajov hodnotenia medzinárodjen štúdie TIMSS však vyplýva, že percentuálne zastúpenie žiakov, ktori sa dané témy (dáta) učili je nízke. Článok analyzuje zameranie úloh v slovenských učebniciach matematiky vzhl’adom na problematiku dáta, spracovanie a zobrazovanie údajov, ako aj rozvoj funkčného myslenia žiakov mladšieho školského veku.
Summary: Working with data ‒ collecting, recording and interpretation are part of the required mathematical curriculum for primary education. In the evaluation of the data of the international study TIMSS, it was found that the listed topics (data) were taught only to a small percentage of pupils. The article analyzes the focus of tasks in Slovak textbooks of mathematics with regard to data issues, processing and displaying of data and the development of functional thinking of pupils of younger school age.
Classification: K42 U22 D32
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!