History


Help on query formulation
A fairy tale as a tool to develop mathematical concepts in preschool children. (Rozprávka ako nástroj na rozvoj matematických predstáv detí predškolského veku.) (Slovak. English summary)
Stud. Sci. Fac. Paedagog. 13, No. 1, 65-73 (2014).
Summary: Rozprávka je súcast’ou života každého diet’at’a. Napomáha det’om, aby pochopili, ako majú riešit’ problémy a učia ich tvorivo myslieft’. Aj z tohto dôvodu poskytujú vhodné didaktické prostredie na rozvoj matematických predstáv u detí predškolského veku. V príspevku uvádzame analýzu niektorých klasických rozprávok, ako aj návrhy troch aktivít ako pracovat’ s rozprávkami v rámci matematického vzdelávania detí v predškolských zariadeniach.
Summary: A fairy tale is part of every child’s life. A fairy tale helps children to understand problem solving and prepares them to think creatively. This is the reason why fairy tales provide a good educational environment for the development of mathematical concepts of preschool children. We present an analysis of some classic fairy tales in this article. We also propose three activities how to work with fairy tales within the mathematical education of children in kindergartens.
Classification: D31 D41 U61
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!