History


Help on query formulation
Construction tasks in the national program for education and Test 9. (Konštrukčné úlohy v štátnom vzdelávacom programe a Testovaní 9.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Slovné a konštrukčné úlohy ako prostriedok k rozvoju logického myslenia. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0238-1). Prírodovedec 516, 90-93 (2013).
Summary: V prispevku sa zaoberáme zaradením konštrukčných úloh do učiva matematiky v nižšom sekundárnom vzdelávani a do národného testovania deviatakov z matematiky “Testovanie 9". Zaujimame sa aj o úspešnost’ žiakov v ich riešeni.
Summary: We deal with the inclusion of construction tasks in the mathematics curriculum in lower secondary education and in the national testing of grade 9 pupils “Test 9". We are interested in the success of the pupils in their solutions, too.
Classification: G53 G83 D33
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!