History


Help on query formulation
Minimum distance in geometric constructions. (Konštrukčné úlohy o minimálnych vzdialenostiach.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Slovné a konštrukčné úlohy ako prostriedok k rozvoju logického myslenia. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0238-1). Prírodovedec 516, 35-40 (2013).
Summary: Článok obsahuje sériu úloh so stupňujúcou náročnost’ou na tému konštrukčného hl’adania minimálnych vzdialeností. V riešení úloh sa využijú hlavne geometrické transformácie.
Summary: The article contains a series of tasks with escalating demands on the search of the minimum distance by geometric construction. When solving these problems plane geometric transformations are used mainly.
Classification: G44 G45 G54 G55 U44 U45
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!