History


Help on query formulation
Technical imagination in geometry and its teaching using DGS. (Technická predstavivosť v geometrii a jej výučbe pomocou DGS.) (Slovak. English summary)
Vidermanová, Kitti (ed.) et al., Aktivizujúce prvky vo výučbe matematiky. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0471-2). Prírodovedec 557, 69-73 (2013).
Summary: V prispevku sa zaoberáme jednou zforiem geometrickej predstavivosti ‒ technickou predstavivost’ou. Technická predstavivost’ je ‘okrem iného, chápaná ako schopnost’ jedinca predstavit’ si neexistujúci technický výrobok v jeho konečnej podobe a plnej technickej funkčnosti. Z pohl’adu výučby geometrie pomocou dynamického geometrického softvéru (DGS) ide o zaujimavú vyššiu formu geometrickej predstavivosti, ktorou musi disponovat’ učitel’, pripadne žiak, ak mieni pomocou neho vytvorit’ interaktivnu geometrickú konštrukciu. V tomto článku uvedieme základnú charakteristiku technickej a geometrickej predstavivosti, ako aj niekol’ko konkrétnych ukážok.
Summary: The paper deals with a form of geometric imagination ‒ technical imagination. Technical imagination is characterized as the individual’s ability to imagine a non-existent technical product in its final form and full technical functionality. From the perspective of teaching geometry using dynamic geometry systems (DGS), it is an interesting form of higher geometric imagination. This kind of the imagination needs a teacher or pupil, if he is intended to create an interactive geometric construction using geometric software. In this article we list the characteristics of technical and geometric imagination, which are illustrated by several concrete examples.
Classification: G40 C30 U70 M50
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!