History


Help on query formulation
Proofs in using DGS. (Dôkazy vo výučbe geometrie s podporou DGS.) (Slovak. English summary)
Vidermanová, Kitti (ed.) et al., Aktivizujúce prvky vo výučbe matematiky. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0471-2). Prírodovedec 557, 63-68 (2013).
Summary: V prispevku sa zaoberáme využitím dynamických geometrických programov (DGS) vo výučbe dôkazov.
Summary: We discuss the use of dynamic geometry software (DGS) in geometry teaching of proofs.
Classification: G40 U70
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!