History


Help on query formulation
More serious construction tasks solved by the similarity method. (Náročnejšie konštrukčné úloh riešené metódou podobnosti.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Slovné a konštrukčné úlohy ako prostriedok k rozvoju logického myslenia. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0238-1). Prírodovedec 516, 68-72 (2013).
Summary: V tomto článku sa zaoberáme problémom vo výučbe konštrukčných úloh, ktoré sú riešené pomocou zobrazenia akým je centrálno-podobná rotácia. V ukážke riešenia jednoduchej konštrukčnej úlohy upozorníme na isté t’ažkosti vo výučbe a tiež doplníme odporúčania a metodické poznámky.
Summary: We are concerned with a problem in teaching construction tasks which are solved using central similar rotation. In the demonstration of a specific solution of one example we highlight difficulties in teaching. We also add some recommendations and methodological notes.
Classification: G40 D70 G80 G50
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!