History


Help on query formulation
Looking for a strategy for mathematical games as a task for the development of pupils’ logical thinking. (Hl’adanie stratégie matematických hier ako úloha vedúca k rozvoju logického myslenia žiakov.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Slovné a konštrukčné úlohy ako prostriedok k rozvoju logického myslenia. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0238-1). Prírodovedec 516, 73-78 (2013).
Summary: V našom prispevku sa venujeme rozvoju logického myslenia žiakov prostredníctvom strategických matematických hier. Opisujeme vybrané matematické hry a analýzu ich stratégie ako úlohu vedúcu k rozvoju logického myslenia žiakov.
Summary: We deal with the development of pupils’ logical thinking by means of strategic mathematical games. We describe selected mathematical games and an analysis of their strategy as a task leading to the development of pupils’ logical thinking.
Classification: D40 E30 A20
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!