History


Help on query formulation
Explicit and tacit mathematical knowledge. (Explicitné a tacitné matematické znalosti.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 16. Zborník príspevkov z XI. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0365-4). Prírodovedec 532, 88-92 (2013).
Summary: Jedna z moderných teórií v oblasti manažmentu (nazývaná znalostný manažment) sa zaoberá aj učením sa. V príspevky použijeme jej pristupy na vysvetlenie problémov, s ktorými sa stretávajú študenti pri štúdiu matematiky. Budeme sa venovat’ vzt’ahu medzi formálnymi (explicitnými) a neformalizovanými apodvedomými (tacitnými) vedomost’ami a ukážeme, ako sú previazané. Nakoniec sa sústredime na možné dôsledky týchto vzt’ahov pre vyučovanie matematiky.
Summary: A contemporary theory of management (called knowledge management) also addresses ways of human learning. In the conference contribution, its concepts will be used for explaining some sources of difficulties students experience during their learning. We will concentrate on relationships between formal (i.e. explicit) and not-fully-formal and informal (i.e. tacit) knowledge and demonstrate how they interact. Some challenges for the teachers coming from their interrelationships will be exemplified, too.
Classification: C30
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!