History


Help on query formulation
Opportunities and limitations of students’ learning and teaching practice ‒ an example from a mentoring session in mathematics. (Muligheter og begrensninger for studenters læring i praksisopplæring ‒ eksempel fra en førveiledningsdialog i matematikk.) (Norwegian. English summary)
Nord. Mat.didakt. 19, No. 1, 53-73 (2014).
Summary: This article presents results from analyses of a mentoring session between a student teacher and her mentor teacher which took place prior to instruction during a fourth semester field practice placement. Using a dialogic approach, the analyses identify utterances that are perceived as supportive or constraining in relation to enabling the student to direct attention towards pupils’ learning about fractions in grade 7. {\it J. D. Bransford} et al. [How people learn. Washington: National Academy Press (2000)] approaches to learning have inspired the development of analytical categories to assess the degree of learner centered, knowledge centered and assessment centered utterances, and thus to discuss strengths and weaknesses in the mentoring session.
Sammendrag: Denne artikkelen presenterer resultater fra en førveiledningsdialog mellom en grunnskolelærerstudent og hennes praksislærer fra en ordinær fjerde semesters praksisopplæringsperiode. Ved hjelp av en dialogisk tilnærming forsøker analysen åidentifisere dialogsekvenser som inneholder ytringer som er støttende eller begrensende med tanke pååhjelpe studenten til årette oppmerksomheten mot elevers læring av likeverdige brøker på7. trinn. Inspirert av perspektiver som fremmer et positivt læringsmiljøi klasserommet [{\it J. D. Bransford} et al., How people learn. Washington: National Academy Press (2000)] blir ytringer innenfor en dialogsekvens kategoriserte som elevsentrerte, kunnskapssentrerte og vurderingssentrerte med tanke pååplanlegge en undervisningsøkt. Dette danner et grunnlag for ådiskutere styrker og svakheter ved førveiledningsdialogen.
Classification: D39 C30 B50
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!