History


Help on query formulation
Math makes fun! \dots if cartoonists deal with mathematics. (Mathe macht lustig! \dots wenn Karikaturisten sich mit Mathematik beschäftigen.) (German)
Mitt. Dtsch. Math.-Ver. 20, No. 3, 170-172 (2012).
Classification: A80 A90
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!