History


Help on query formulation
Using the computer in geometry lessons. An overview. Zum aktuellen Stand des computerunterstuetzten Geometrieunterrichts. (German)
Math. Sch. (Jan 1993) v. 31(1) p. 53-58. CODEN: MKSCAS [ISSN 0465-3750]
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!